UBS: Ultra Business Solution

image 5

บริการรับวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชี เป็นการออกแบบระบบบัญชีเอกสาร ทะเบียนเอกสาร ระบบข้อมูล การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำรายงาน การควบคุมภายใน การกำหนดวิธีการ นโยบายการบัญชี และการเลือกใช้ มาตรฐานทางบัญชีที่เหมาะสม กับกิจการ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม ของธุรกิจ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี เนื่องด้วยในธุรกิจแต่ละประเภท ที่ดำเนินกิจกรรมการค้า ย่อมจะมีคุณสมบัติ และเอกลักษณ์พิเศษ ที่แตกต่างกันไป ระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพ จะส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรภายใน เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริต และเกิดประโยชน์ สูงสุด ต่อผู้บริหาร และกิจการ ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี

วางแผนการสำรวจและวิเคราะห์

 1. ผังองค์การ นโยบายของบริษัท จะต้องทราบถึงการบริหารงานภายในองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระดับพนักงาน หัวหน้า ผู้จัดการ ผู้อำนวยการหรือกรรมการของกิจการ อีกทั้งควรทราบนโยบายการบริหารงานอำนาจการอนุมัติ
 2. รายละเอียดของสินค้า/บริการ การสำรวจข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูป หรือการให้การบริการแก่ลูกค้า การตั้งราคา การกำหนดต้นทุน การคำนวณหาสินค้าคงเหลือของกิจการ
 3. แยกประเภทของงานบัญชี การเงิน งบการเงิน กำหนดรูปแบบงานบัญชีตามประเภทของการดำเนินงาน แนวทางการจัดทำรายการต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร การจัดทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม
 4. ผังแสดงการเดินทางของข้อมูล เอกสาร พิจารณาดูการเดินทางของเอกสารต่างๆ ว่ามีการเดินทางไปแหล่งที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่เริ่มออกเอกสารจนสิ้นสุดกระบวนการไม่ว่จะเป็น ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน หรือการออกเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. รายละเอียดของการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน การใช้ทรัพย์สิน การจัดซื้อหรือการคิดค่าเสื่อมราคา
 6. ข้อมูลทางการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ การวางแผนการตลาด การกำหนดขั้นตอนในการจำหน่าย การจ่ายค่านายหน้า หรือค่าใช้จ่ายของพนักงานขาย แนวทางการประชาสัมพันธ์
 7. รายละเอียดของการกู้ยืมเงิน สัญญากู้ยืมเงิน การตกลงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด การชำระดอกเบี้ยหรือคืนเงินต้น วงเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชี

การออกแบบและกำหนดระบบของบัญชี

 1. ออกแบบผังบัญชีและรหัสบัญชี ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญช่วยให้ทำการวิเคราะห์รายการค้าได้อย่างถูกต้อง และเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ และออกรายงานทางการเงิน ที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ
 2. สมุดบัญชีต่างๆ ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การกำหนดรูปแบบของสมุดบัญชีต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับ พรบ.การบัญชี และออกแบบให้สอดคล้องกับนโยบายทางบัญชีของกิจการ ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบ และควบคุมภายในได้ง่าย
 3. ออกแบบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ออกแบบใบสำคัญจ่าย-รับเงิน ใบส่งของ ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เพื่อควบคุมการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับธุรกิจ
 4. การออกแบบรายงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อการบริหารธุรกิจ และสามารถเพิ่มเติมรายงานต่างๆ ตามความต้องการในอนาคตได้อย่างอิสระ
 5. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกันสังคม และอื่นๆ