? UBS: Ultra Business Solution

UBS: Ultra Business Solution

บริการที่แตกต่างและครอบคลุมทุกมิติความต้องการ

Image

บริการรับวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชี เป็นการออกแบบระบบบัญชีเอกสาร ทะเบียนเอกสาร ระบบข้อมูล การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำรายงาน การควบคุมภายใน การกำหนดวิธีการ นโยบายการบัญชี และการเลือกใช้ มาตรฐานทางบัญชีที่เหมาะสม กับกิจการ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม ทำให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี เนื่องด้วยในธุรกิจแต่ละประเภท ที่ดำเนินกิจกรรมการค้า ย่อมจะมีคุณสมบัติ และเอกลักษณ์พิเศษ ที่แตกต่างกันไป ระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพ จะส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรภายใน เกิดประโยชน์สูงสุด

More
Image

บริการรับทำบัญชี ภาษี

เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการบริการ ด้านการบัญชี ภาษี ประกันสังคม เพื่อจัดทำบัญชี ให้ถูกต้องตาม พรบ. การบัญชี และี่ประมวลรัษฏากร เพื่อไม่ให้กิจการมีปัญหาที่เกิดจาก การถูกตรวจสอบภาษี ในภายหลัง และสามารถนำข้อมูลทางการบัญชีี มาใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางการเงินที่จำเป็น สำหรับการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ อันเกิดจากข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

More
Image

การบัญชีต้นทุน

ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน เป็นระบบการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การรับรู้ การจำแนกประเภทต้นทุน และการปันส่วน ของต้นทุนการผลิต ของสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การกำหนดต้นทุนมาตรฐาน จึงช่วยควบคุม ประสิทธิภาพ และต้นทุนของวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งความแตกต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐาน และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง จะถูกบันทึกไว้ เป็นผลต่างในลักษณะต่าง ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผน และควบคุมการดำเนินงานของกิจการในอนาคตได้เป็นอย่างดี

More
Image

งานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหาร ในการกำกับดูแล ระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบผลงานที่มีปัญหา หรือมีความเสี่ยงสูง หรือที่มีสัญญาณบอกเหตุ ว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้น ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่างๆ รวมทั้งรายงานการเงิน พร้อมวิเคราะห์ และประเมินผลตรวจสอบวิเคราะห์ประเมิน ความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ การควบคุมภายใน

More
Image

งานตรวจสอบบัญชี

งานบริการตรวจสอบ หรือการสอบทานบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ เพื่อแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระต่องบการเงิน ว่างบการเงินที่จัดทำขึ้น ได้แสดง ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ หรือไม่ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทุกฝ่าย สามารถนำไปใช้ และเข้าใจได้ บนมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป ทั้งนี้นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวล รัษฎากร ต้องจัดทำงบการเงิน และให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็น ต่องบการเงิน

More
Image

บัญชีเพื่อการจัดการ

การจัดทำบัญชีเพื่อการจัดการ เพื่อใช้ ในการตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจ เช่น การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์กระแสเงินสด การวิเคราะห์ด้นทุน การวิเคราะห์การผลิต การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน การตัดสินใจซื้อทรัพย์สิน การขยายขนาดของกิจการ และวิเคราะห์โครงการลงทุน เป็นการใช้วิธีการทางบัญชีการเงิน ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารกิจการ ซึ่ง่มีความยืดหยุ่น สูง ตามความต้องการของธุรกิจ

More
Image

การวางแผนภาษี

การวางแผนภาษีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจ จะต้องให้ความสำคัญ ทั้งในด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการดำเนินธุรกิจ ให้เกิดค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด ดังนั้นการวางแผนภาษีที่ดี จะช่วยให้การเสียภาษี เงินได้นิติบุคคล เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขทางภาษี ตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถใช้สิทธิทางภาษีได้เต็มที่ และถูกต้อง ลดปัญหา ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนั้นธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนภาษีที่ดี

More
Image

การตรวจสอบกิจการ

บริการการตรวจสอบกิจการ เป็นบริการที่ดำเนินการตรวจสอบและประเมินธุรกิจ ในด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด บัญชีการเงิน และข้อปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจ รวมถึงการทดสอบรายการทางบัญชี เพื่อสอบทาน ข้อเท็จจริงของรายการทางการเงิน อย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย หรือการควบรวมกิจการ

More
Image

แผนธุรกิจ

บริการจัดทำแผนธุรกิจ เพือ่ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ หรือการขยายกิจการ โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โอกาส อุปสรรค ความเสี่ยง และการแข่งขัน ตลอดจนความพร้อมของการใช้ทรัพยากร แหล่งเงินทุน และประมาณการ ผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ หรือ เพื่อขอสนับสนุนโครงการจากผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงิน

More