คุณสมบัติ ของ ผู้วาง ระบบบัญชี

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้

คุณสมบัติของผู้วางระบบบัญชี

คุณสมบัติทางด้านวิชาการ คือ มีความรู้ทางด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเป็นอย่างดี ได้แก่

- หลักวิชาการบัญชีทุกประเภท
- หลักการบริหารงาน
- ด้านกฎหมาย คุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อาจจะไม่มีตำราให้เรียนโดยเฉพาะ แต่จะเกิดจากความสนใจ มุ่งมั่นในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวได้แก่
- ความเชื่อมั่นในตนเอง
- ความสามารถในการจูงใจคน
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถนำความรู้ทางวิชาการมาอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ดี


คุณสมบัติ ของ ผู้วาง ระบบบัญชี
บทความแนะนำ