ภาษีระหว่างประเทศ

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้

ประเภทของภาษีซ้อน โดยทางทฤษฎีแล้วการเก็บภาษีซ้อนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาษีซ้อนทางเศรษฐกิจ (Economic Double Taxation) และภาษีซ้อนเชิงอำนาจรัฐ (Juridical Double Taxation) หรือก็คือภาษีซ้อนระหว่างประเทศ (International Double Taxation)

 

1.ภาษีซ้อนทางเศรษฐกิจ (Economic Double Taxation) หมายถึง กรณีที่เงินได้จำนวนเดียวกัน แต่ถูกนำมาใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีโดยรัฐ รัฐหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นการเรียกเก็บจากบุคคลสองคน หรือมากกว่านั้น เช่น ฐานภาษีคือ รายได้  (Income) รัฐได้เรียกเก็บภาษี ณ เวลาที่เกิดเงินได้ครั้งหนึ่ง และเรียกเก็บอีกครั้ง ณ เวลาที่เงินจำนวนดังกล่าวได้เปลี่ยนมือไปสู่อีกบุคคลหนึ่งตัวอย่าง คือ กรณีที่บริษัทเอ ถูกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรที่บริษัทเอประกอบกิจการได้ แล้วต่อมาเมื่อบริษัทเอจ่ายเงินปันผลซึ่งก็คือกำไรของบริษัทส่วนนั้น ให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม ผู้รับเงินปันผลนั้นก็จะต้องเสียภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับนั้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการเก็บภาษีสองครั้งในเงินได้จำนวนเดียวกัน คือ กำไรจากบุคคล 2 คนโดยอาศัยการเปลี่ยนมือของเงินได้ดังกล่าว

 

2.ภาษีซ้อนเชิงอำนาจรัฐ (Juridical Double Taxation) หรือ ภาษีซ้อนระหว่างประเทศ (International Double Taxation) หมายถึง กรณีที่เงินได้ จำนวนเดียวกันถูกนำมาใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีจากบุคคลเดียวกันโดยรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ โดยอาศัยทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐที่แตกต่างกันไปจะเห็นได้ว่า กรณีอำนาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐสองรัฐซ้อนกัน (Over Lapping Jurisdiction to Tax) เป็นเหตุให้เงินได้ที่ตกเป็นของบุคคลคนเดียว ต้องถูกเก็บในรัฐสองรัฐ โดยฐานภาษีในกรณีนี้ก็คือ เงินได้ที่บุคคลได้รับ โดยแต่ละรัฐจะเรียกเก็บภาษีอย่างไร เท่าไร ย่อมขึ้นอยู่กับการกำหนดโดยกฎหมายนโยบายด้านภาษีของแต่ละประเทศ


ภาษีระหว่างประเทศ
บทความแนะนำ