การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้

ห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ตามเมื่อห้างหุ้นส่วนนั้นต้องการจะเลิกกิจการจะต้องชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนเว้นแต่ห้างหุ้นส่วนนั้นจะได้รับคำพิพากษาให้เป็นกิจการที่ล้มละลายโดยปกติห้างหุ้นส่วนที่จะชำระบัญชีนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนจะเป็นผู้ชำระบัญชีเองหรือจะแต่งตั้งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ชำระบัญชีในการชำระบัญชีนั้นจะต้องดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีอยู่และนำเงินสดที่ได้มาชำระบัญชี ดังนี้

-ให้ดำเนินการชำระหนี้สินบุคคลภายนอกเป็นลำดับแรก

-ให้จ่ายคืนเงินแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้สำรองจ่ายเพื่อการชำระหนี้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นกิจกรรมของห้างหุ้นส่วน หรือจ่ายคืนเงินกู้ผู้เป็นหุ้นส่วน

- นำเงินส่วนที่เหลือจ่ายคืนทุนให้ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน


การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน
บทความแนะนำ