หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วน จะต้อง เลิกกิจการ และทำการ ชำระบัญชี

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้
              ในกรณีที่หุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดถึงแก่กรรม ห้างหุ้นส่วนจะต้องเลิกกิจการและทำการชำระบัญชี แต่ถ้าหุ้นส่วนที่เหลือประสงค์ที่จะดำเนินกิจการต่อไป ก็อาจทำได้โดยถือว่าห้างหุ้นส่วนที่เลิกกิจการไปนั้นได้โอนขายให้ และดำเนินการในฐานะห้างหุ้นส่วนใหม่ สัญญาต่างๆ ที่หุ้นส่วนมีไว้ต่อกันในห้างหุ้นส่วนเก่านั้นถูกยเลิกไปด้วยและนำมาบังคับใช้อีกไม่ได้ จะต้องทำสัญญาของห้างหุ้นส่วนระหว่างหุ้นส่วนที่เหลือขึ้นใหม่ ถ้าหุ้นส่วนที่เหลืออยู่ต้องการดำเนินการต่อไปในนามห้างหุ้นใหม่โดยไม่ต้องปิดบัญชี การปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนผู้ตายทำได้โดยวิธี ดังนี้

1.การซื้อสิทธิส่วนได้เสียของหุ้นส่วนที่ตาย โดยหุ้นส่วนที่เหลือหรือบุคคลภายนอก
2.ห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินสด หรือสินทรัพย์คืนให้แก่ทายาทของหุ้นส่วนที่ตาย การคำนวณจำนวนที่จะคืนให้กับทายาทของหุ้นส่นที่ตาย จะต้องศึกษาเท่ากับยอดคงเหลือในบัญชีทุนของหุ้นส่วนที่ตาย ภายหลังที่ได้ปรับปรุงบัญชีต่างๆ รวมทั้งข้อตกลงที่ได้ทำไว้เมื่อเริ่มจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จำนวนเงินที่จ่ายคืนให้ทายาทของห้างหุ้นส่วนที่ดังนี้
   - เงินเดือนของหุ้นส่วนที่ตาย (นับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชีครั้งสุดท้ายถึงวันตาย)
   - ดอกเบี้ยเงินทุนของห้างหุ้นส่วนที่ตาย (นับตั้งแต่วันที่ตายจนถึงวันชำระคืนทุน)
   - เงินโบนัส (ถ้ามี)
   - ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนโดยประมาร
หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วน จะต้อง เลิกกิจการ และทำการ ชำระบัญชี
บทความแนะนำ