UBS: Ultra Business Solution

image 5

บัญชีเพื่อการจัดการ

การจัดทำบัญชีเพื่อการจัดการ เป็นการใช้วิธีการทางบัญชีการเงิน ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารกิจการ ซึ่งไม่ยึดติดตามแบบ มาตรฐานหลักการบัญชี หรือข้อกำหนดด้านภาษี และกฎหมายต่าง ๆ แต่มีความยืดหยุ่น สูง ตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรุป และรวบรวมรายงาน เพื่อใช้ ในการตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ การบัญชีเพื่อการจัดการ จะเกี่ยวข้องกับ การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์กระแสเงินสด การวิเคราะห์ด้นทุน การวิเคราะห์การผลิต การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน การตัดสินใจซื้อทรัพย์สิน การขยายขนาดของกิจการ และวิเคราะห์โครงการลงทุนระยะยาว เป็นต้น

ตัวอย่างรายงานการเงินเพื่อการจัดการ

  • การวิเคราะห์ความแปรปรวน Variance Analysis เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชี เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบ การวิเคราะห์ค่าแรงทางตรง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ยอดขาย การวิเคราะห์ราคาขาย เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำตัวเลข มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ การทำงานของแต่ละส่วนงาน เช่น การใช้วัตถุดิบ ของโรงงาน1 กับโรงงาน2 และการวิเคราะห์ ยอดขายของแต่ละสาขา เป็นต้น
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพฝ่ายขาย ด้วยเทคนิค Sales Scorecards ซึ่งเป็นการวัดจาก 4 ด้าน ด้วยกันคือ การขาย กระบวนการขาย การฝึกอบรม และความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • งบประมาณลงทุน Capital Budgeting เป็นการวางแผน และวิเคราะห์การจัดสรรเงินลงทุน ในโครงการระยะยาวต่างๆ เช่น การขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักร ด้วยเทคนิคทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจลงทุน ในสินทรัพย์ถาวร ที่จะก่อให้เกิด กระแสเงินสด และผลตอบแทนให้กับธุรกิจ
  • ประมาณการทางการเงิน Financial Forecasting โดยจัดทำประมาณการงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เพื่อการเตรียมความพร้อมในการบริหารการเงิน และวางแผน การจัดโครงสร้างทางการเงิน สำหรับการดำเนินธุรกิจ
  • การบัญชีงบประมาณ Annual Budgeting เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนกำหนดทิศทางของธุรกิจ รวมทั้งควบคุม การดำเนินงานของธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้่งนี้งบประมาณ จะเป็นการนำแผนงานและเป้าหมาย ที่ฝ่ายบริหาร กำหนดในช่วงปีนั้นๆ มาจัดทำเป็นตัวเลข งบประมาณของแต่ละหน่วยงานย่อย