??? UBS: Ultra Business Solution

UBS: Ultra Business Solution

ที่ปรึกษาธุรกิจ การเงิน บัญชี ภาษีอากร

บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การเงิน บัญชี และภาษีอากรฯลฯ ที่คุณมั่นใจได้ เราให้ความสำคัญ กับการควบคุมมาตรฐาน และส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ดี เพื่อธุรกิจของคุณ เราจึงไม่เพียงแต่ให้บริการด้านงานวิชาชีพสำหรับธุรกิจ แต่เรายังได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบ เสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ของธุรกิจเคียงคู่ไปกับคุณ เพื่อเชื่อมโยงสารสนเทศต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับฝ่ายบริหารใช้ตัดสินใจได้อย่างทันสถานการณ์

Image

ผู้เชี่ยวชาญ

From professtional

ที่นี่เรานำเสนอบริการ ที่ช่วยให้ การดำเนินธุรกิจ ของคุณ ง่ายขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ คุณได้รับบริการ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่าง ต่อเนี่่อง ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่า และสามารถควบคุม งบประมาณได้ ทั้งนี้บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่ บริการพื้นฐานด้านที่ปรึกษาธุรกิจ การเงิน การบัญชี ภาษีอากร ขั้นสูง และยุทธศาสตร์ การดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยในการวางแผน การจัดการ การตรวจสอบฐานะการเงิน จากการประกอบธุรกิจ สำหรับใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน ความต้องการของคุณ

Image

เทคโนโลยี

From technology

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้งานบริการของเรา มีความใกล้ชิดกับคุณมากขึ้น และสามารถสื่อสาร ข้อมูลรายการค้า ที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน ได้อย่าง สมบูรณ์ เสมือนหนึ่งคุณมี ผู้เชี่ยวชาญ มานั่งทำงาน รายวันให้กับคุณ ได้เลยทีเดียว ซึ่งผลก็คือ การรับรู้ ข้อมูล ทางการเงินที่รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน สามารถกระทบยอด และตรวจสอบกัน ได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถเรียกดูบัญชี ภาษี และรายงานการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ทางธุรกิจได้ตามต้องการ และนี่คือ ความแตกต่างที่ทำให้ เราบริการคุณได้ ครอบคลุมมากกว่าสำนักงานบัญชีทั่วไป

Image

คุณภาพ

From quality

ที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่เราเน้นย้ำเสมอก็คือ ความพึงพอใจ ของลูกค้า เพราะการสร้างฐานลูกค้า ประจำ และใช้ บริการกับเราในระยะยาว จะทำให้เราสามารถเติบโต ได้อย่างยั่งยืน เคียงคู่กับการเติบโตในธุรกิจของลูกค้า เราจึงเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพการให้บริการ และการ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ดังนั้นคุณจึง มั่นใจได้ว่าทุกๆ บริการที่เรามอบให้ ย่อมจะต้องสร้างความคุ้มค่า และอรรถประโยชน์ อย่างเต็มที่ ด้วยอัตราค่าบริการ ที่สมเหตุสมผล ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม และมีความหลากหลาย ยืดหยุ่นได้ตาม ความต้องการ

AEC Partners available

AEC

เราพร้อมสำหรับประชาคมเ้ศรษฐกิจอาเซียน ด้วยประสบการณ์ และบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณค้าขาย กับประเทศในกลุ่ม AEC ได้อย่างมั่นใจขึ้น

More

Thailand Partners available

With greater challenges come greater opportunities for Thai businesses to expand elsewhere in ASEAN

Thai businesses will benefit from higher investment ceilings in countries such as Indonesia, Malaysia, and the Philippines. (Statutory ceilings are already high elsewhere.) Sectors with particularly high EBITDA margins include retail in Singapore and IT in Malaysia.

More