UBS: Ultra Business Solution

image 5

แผนธุรกิจ Business Feasibility Study

บริการจัดทำแผนธุรกิจ เพือ่ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ หรือการขยายกิจการ โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โอกาส อุปสรรค ความเสี่ยง และการแข่งขัน ตลอดจนความพร้อมของการใช้ทรัพยากร แหล่งเงินทุน และประมาณการ ผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ หรือ เพื่อขอสนับสนุนโครงการจากผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงิน โดยมีขอบเขตของการศึกษา ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
      1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
      2. สภาพแวดล้อมทางการตลาด
      3. รูปแบบการดำเนินธุรกิจ
      4. ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
      5. แผนการตลาด
      6. แผนการผลิต
      7. แผนการบริหารจัดการ
      8. ข้อกำหนดทางกฎหมาย
      9. ปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ
      10. ประมาณการกระแสเงินสด
      11. ประมาณการงบดุล
      12. ประมาณการงบกำไรขาดทุน
      13. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
      14. วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน