? UBS: Ultra Business Solution

UBS: Ultra Business Solution

ประวัติความเป็นมาและหลักการในการทำงาน

บริษัท อุลตร้า บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่เลขที่ 301/282 ประชาชื่น 12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัทดำเนิน ธุรกิจด้านที่ปรึกษาี โดยการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม และมีมาตรฐานการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง การควบคุมคุณภาพ โดยมุ่งหวังที่จะให้ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล ปัจจุบันบรัษัทได้มีเครือข่ายบริการในระดับภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และสนองตอบความต้องการในทุกมิตให้กับลูกค้า้ เป็นอย่างดี ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร ดำรงไว้ซึ่งความเป็นสำนักงานบัญชีที่มีระบบงานและทรัพยากรมนุษย์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนเทคโนโลยี ที่พร้อมสรรพ อย่างที่ลูกค้าให้ความมั่นใจได้ในระดับสูง ตามค่านิยม คือ พัฒนาความรู้ เคียงคู่มาตรฐาน สืบสานจรรยาบรรณโดยดำเนินการดังนี้

  1. ความรู้ เป็นองค์กรที่เน้นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจรู้กฎระเบียบมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีที่เปลี่ยนแปลง
  2. มาตรฐาน เป็นองค์กรที่ยึดมั่นมาตรฐานการบัญชี กฎหมายภาษี และมาตรฐานระบบงานคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อถือ และการยอมรับจากลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป
  3. จรรยาบรรณ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พนักงานทุกระดับทำงานด้วยใจรักและทุ่มเทเพื่อให้ผลการทำงานบรรลุเป้าหมาย