หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วน จะต้อง เลิกกิจการ และทำการ ชำระบัญชี

ใบเสร็จรับเงิน คลังข้อมูลธุรกิจ บัญชีรายรับรายจ่าย หนังสือมอบอํานาจที่ดิน ใบกํากับภาษี ใบวางบิล ออมเงิน ภพ.30 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ใบสำคัญจ่าย งบกําไรขาดทุน ภงด 53 boi คือ หนังสือรับรองบริษัท ใบลดหนี้ หนังสือบริคณห์สนธิ ระบบบัญชี บอจ.5 งบดุล แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน สมุดรายวันทั่วไป